“ไทยเบฟ” ผนึกกำลังชูแนวคิดความยั่งยืน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ในงาน Sustainability Expo 2022 ครั้งที่3 - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, September 28, 2022

“ไทยเบฟ” ผนึกกำลังชูแนวคิดความยั่งยืน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ในงาน Sustainability Expo 2022 ครั้งที่3


“ไทยเบฟ” ผนึกกำลังชูแนวคิดความยั่งยืน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

ในงาน Sustainability Expo 2022 ครั้งที่3


คณะผู้จัดงาน 5 องค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนของไทย ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังกันพัฒนาแพลตฟอร์มสู่มหกรรมด้านความยั่งยืนระดับภูมิภาคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ภายใต้ชื่อ SX 2022 ตาม คอนเซ็ปต์ “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) อันเป็นการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” มาเผยแพร่และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและองค์กรต่าง ๆ ร่วมกันสานต่อพระราชดำริให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Development Goals – SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศไว้ด้วย


สำหรับงานในปีนี้ ไทยเบฟ ยังคงตอกย้ำแนวคิดด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่จะ “สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต”เพื่อให้ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยยึดหลัก ESG (Environmental, Social และ Governance) เป็นแกนในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยนำเสนอเรื่องราวครบคลุมในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด Enabling Sustainable Growth อาทิ การมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Packaging Circularity การจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยนำเสนอตัวอย่างของโครงการการเก็บกลับ-รีไซเคิล ทั้งในด้านผลการดำเนินงานและความร่วมมือที่เกิดขึ้น ThaiBev Unite to Fight the Cold Project โครงการ ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว โดยส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลกที่ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล rPET Water Resources Management for Community โครงการการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ได้ดำเนินการความร่วมมือร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) Biodiversity นำเสนอความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการประเมินแหล่งที่อยู่อาศัยและชนิดพันธุ์ที่สำคัญ และโครงการที่สำคัญ อาทิ การจัดการน้ำเสียผ่านพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมโดย Knockdhu Distillery ซึ่งเป็นโรงกลั่นมอลต์วิสกี้ในเครือที่ประเทศสกอตแลนด์ Food Loss and Waste Management การขจัดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารผ่านโครงการต่าง ๆ ในกลุ่มอาหารเครือไทยเบฟ ตั้งแต่โรงงานผลิตต้นทางจนถึงการส่งเสริมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมช่วยลดขยะอาหารผ่านโครงการ “กินหมดเกลี้ยง” และ “ไม่กินบอกเอาออกให้” และ Community Based Disaster and Risk Management (CBDRM) ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวคิดในการจัดงานว่า “งาน Sustainability Expo 2022 หรือ SX 2022 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้วเพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมารวมตัวกัน และขยายเครือข่ายออกไปยังต่างประเทศ แต่ยังคงยึดโมเดลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการจัดงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้นำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความยั่งยืนในบริบทของสังคมไทย จากการริเริ่ม TSX Expo ภายใต้เครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน หรือ Thailand Supply Chain Network (TSCN) ใน 2 ปีที่ผ่านมา ปีนี้ 5 องค์กรธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผนึกกำลังกันพัฒนาแพลตฟอร์มสู่มหกรรมด้านความยั่งยืนระดับภูมิภาค ภายใต้ชื่อ SX 2022 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่นำเสนอโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า B2C2B (Business-to-Consumer-to-Business) ที่ยึดผู้บริโภคเป็นแกนกลาง โดยเชื่อมโยงระหว่างองค์กรธุรกิจกับผู้บริโภค และผู้บริโภคจะเชื่อมโยงกลับสู่ภาคธุรกิจ”

SX 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 บนพื้นที่กว่า 40,000 ตรม. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีบริษัทชั้นนำและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมกว่า 100 แห่งมาร่วมงาน รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญและผู้นำองค์กรธุรกิจกว่า 150 รายที่มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนทัศนคติบนเวทีเสวนา เพื่อให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสเทรนด์นวัตกรรมเทคโนโลโลยีที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในทุกมิติ ผ่านนิทรรศการ เวทีสัมมนา ตลอดจนหลากหลายกิจกรรมที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัย

มาร่วมสร้างสมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า ในงานมหกรรมการแสดงสินค้าด้านความยั่งยืน SX 2022 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 เข้าฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sustainabilityexpo.com

 

 No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages