พม. จัดงาน "20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย" - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, September 29, 2022

พม. จัดงาน "20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย"
พม. จัดงาน "20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย" 29 ก.ย. -3 ต.ค.นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงาน "20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย" โดยมี นายอนุกูล ปิดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ "20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาสพัฒนาคนทุกช่วงวัย" กล่าวรายงาน พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง" และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การสร้างความร่วมมือในการส่งมอบอาหารส่วนเกินที่มีความปลอดภัยสู่ผู้ขาดแคลนอาหาร ระหว่าง กระทรวง พม. กับมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS" นอกจากนี้ ได้รับมอบรถเข็น คนพิการ จำนวน500 คัน จากมูลนิธิเวชดุสิต ทั้งนี้ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) สถาปนาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักด้านสังคมของภาครัฐในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อีกทั้งบูรณาการความร่วมมือในการทำงานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ซึ่งนับถึงวันนี้ เป็นเวลา 20 ปี ที่ประชาชนได้รู้จักกับกระทรวง พม. ที่ เริ่มต้นจาก


การสงเคราะห์มาสู่การพัฒนาและการจัดสวัสดิการสังคม โดยดำเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่13 และนโยบายทางสังคมของรัฐบาลที่มุ่งเน้นแก้ไขบัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน และนำมากำหนดเป็นทิศยุทธศาสตร์ของกระทรวง พม. ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ซึ่งที่ผ่านมา ผลงานของกระทรวง พม. ล้วนเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ปี 2565 กระทรวง พม. จึงได้จัดงาน "20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย" ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในภาพรวมของประเทศสำหรัประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยการนำเสนอพัฒนาการและผลงานของกระทรวง พม. ในมิติที่ หลากหลาย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมถึงเป็นโอกาสอันดีในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปี ของกระทรวง พม.


นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง" เป็นระหว่าง กระทรวง พม. กับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หอการค้าสวิส - ไทย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และสภาอุตสาหกรรม ได้แก่ ภาคตะวันออก จังหวัดขอนแก่น และท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งสริม สนับสนุน และพัฒนากลุ่มเปราะบางให้มีทักษะด้านอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานที่มีทักษะฝีมือ ในการสร้างรายได้ที่มั่นคงสำหรับการเลี้ยงดูครอบครัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ส่วนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การสร้างความร่วมมือในการส่งมอบอาหารส่วนเกินที่มีความปลอดภัยสู่ผู้ขาดแคลนอาหาร ระหว่างกระทรวง พม. กับมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS)" เป็นการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการระบบอาหารอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน BCG Model ด้วยการมอบหมายให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม) และหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ช่วยเหลือมูสนิธิฯ ในการนำอาหารส่วนเกินไปส่งมอบต่อผู้ขาดแคลนอาหารอย่างเป็นระบบ


นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวง พม. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงาน "20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย" ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 3ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กระทรวง พม. เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยเข้มเข็งไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจและหลากหลาย แบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 เวทีกลาง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ พิธีมอบโล่รางวัลเชิดซูเกียรติ การเสนาวิชาการ และการแสดงบนเวที โซนที่ 2 การแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง พม. โซนที่ 3 การแสดงนิทรรศการและผลงานด้านการพัฒนาคนทุกช่วงวัยและทิศทางการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และโซนที่ 4 การแสดงผลงาน Soft Power กระทรวง พม. การแสดงผลิตภัณฑ์และผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และอาหาร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษที่ ไม่ควรพลาด สำหรับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช) จะนำบ้านทั้งเช่าและเช่าซื้อเป็นจำนวนกว่า 18,000 ยูนิต ในโครงการต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด มาเปิดให้จองด้วยข้อเสนอพิเศษ อีกทั้งสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค) ซึ่งเป็นโรงรับจำนำของรัฐได้จัดกิจกรรมประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ราคาพิเศษ ตลอดจนมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูกอีกด้วยNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages