กลุ่ม ปตท. ผนึกพลังเดินหน้าธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ในงาน PTT Group CG Day 2021 - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, December 22, 2021

กลุ่ม ปตท. ผนึกพลังเดินหน้าธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ในงาน PTT Group CG Day 2021


กลุ่ม ปตท. ผนึกพลังเดินหน้าธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ในงาน PTT Group CG Day 2021วันนี้ (22 ธันวาคม 2564) - นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นำกลุ่ม ปตท. แสดงพลังขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ในงาน PTT Group CG Day 2021 ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “The Power of Business Integrity” แสดงพลังร่วมของกลุ่ม ปตท. ที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีการกำกับกิจการที่ดี และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบนายอรรถพล เปิดเผยว่า ปตท. และ 6 บริษัท Flagship กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงาน PTT Group CG Dayต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีแสดงพลังร่วมของกลุ่ม ปตท. ในการมุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล พร้อมส่งเสริมบุคลากรในกลุ่ม ปตท. ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้ง สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในกลุ่ม เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของกลุ่ม ปตท. ให้ทัดเทียมระดับสากล เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ งาน PTT Group CG Day 2021 จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบเสมือนจริง โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสูงสุดจากแต่ละบริษัท ในหัวข้อ “The Way to Success with the Power of Business Integrity” นิทรรศการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกวด CG Inspiration Sharing ของพนักงานกลุ่ม ปตท. และ CG Game

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages