- Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, March 27, 2023LPN ร่วมกับพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม จับมือ SCGC และ Wake Up Waste
ตอกย้ำพันธกิจลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ชวนพนักงานแยกขยะ
ผ่านกิจกรรม “แยก แลก ตัง” เพื่อให้โลกน่าอยู่ อย่างยั่งยืน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ (LPN) โดยนายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ร่วมกับ นางสาวขวัญรัก เหลืองชัยกุล Circular Economy Leader บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ (SCGC) ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ ครบวงจรรายใหญ่ของไทยและในภูมิภาคอาเซียน และ นายวิชการ ปลอดกระโทก พร้อมด้วย นางสาวภัทรพร วงศ์ปิยะสถิตย์ Co-Founder of Wake Up Waste แพลตฟอร์มที่ช่วยให้การเก็บรวบรวมขยะตั้งแต่ต้นทาง มีคุณภาพ และการขนส่งไปรีไซเคิลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ร่วมจัดกิจกรรม “แยก แลก ตัง” เป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกและลดปริมาณขยะ อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ให้กับพนักงานและบริษัทในเครือ รวมถึงเจ้าของร่วมและผู้เช่าสำนักงานในอาคาร ลุมพินี ทาวน์เวอร์ ถนนพระราม4 ให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องเร่งด่วนระดับโลก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนในเร็ววัน ซึ่งกิจกรรมนี้ นอกจากจะนำบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุต่างๆ ที่สามารถนำไปรีไซเคิล ให้เข้าสู่กระบวนการกำจัดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างถูกวิธีแล้ว พนักงานยังสามารถนำมาขายเพื่อเป็นรายได้ อีกช่องทางหนึ่งด้วย
การจัดกิจกรรม “แยก แลก ตัง” ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำว่า LPN ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม การแยกขยะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรที่มีจำกัด นำกลับมาใช้ประโยชน์ นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะ ที่ไปสู่หลุมฝังกลบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการมุ่งสู่ “ขยะเป็นศูนย์” (Zero Waste) แล้ว ยังเป็นการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ต้นทางอีกด้วย โดย LPN กำหนดเป้าหมาย และวางแนวทางการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 6 Green LPN เพื่อนำไปสู่ Carbon Neutrality (อัตราการปล่อย CO2เท่ากับอัตราการดูดซับของ CO2) ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐที่ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2065
โดยผลของการจัดกิจกรรม “แยก แลก ตัง” ในครั้งนี้ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ถึง 189 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้จำนวน 16 ต้น โดย LPN มีนโยบายในการจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้อีกตลอดปีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้โลกใบนี้ #น่าอยู่ อย่างยั่งยืน
#LPNdevelopment #LivableCommunity #LPNน่าอยู่ #CarbonNeutrality #ZeroWaste
#LPNxSCGCxWUW #LPNแยกแลกตัง


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages