TTA เผยโครงการ “125 สาทร” ยอดขายตามเป้า ธนาคาร TTB เสริมแกร่ง - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, December 1, 2022

TTA เผยโครงการ “125 สาทร” ยอดขายตามเป้า ธนาคาร TTB เสริมแกร่งTTA เผยโครงการ “125 สาทร” ยอดขายตามเป้า ธนาคาร TTB เสริมแกร่ง เดินหน้าก่อสร้างปี 65 ตามแผน พร้อม 2 รางวัลชนะเลิศการันตี จากเวที PropertyGuru Thailand Property Awards 2022
กรุงเทพฯ 29 พฤศจิกายน 2565: หลังจากที่ โครงการ “125 สาทร (125 SATHORN) คอนโดหรูบนท าเล แรร์ไอเท็มใจกลางสาทร มูลค่าโครงการกว่า 8,000 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 3 ไร่ ด้วยพื้นที่โครงการหน้า กว้างกว่า 97 เมตร เลียบถนนสาทร ใกล้บีทีเอสสถานีช่องนนทรี เพียง 500 เมตร ได้เปิดตัวไปเมื่อเดือน มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าชาวไทย ที่ยังมีก าลังซื้อสูง (High-Net-Worth Individual: HNWI) มียอดขายตามเป้าที่คาดการณ์เนื่องจากท าเลที่ดีเยี่ยม และสเปคโครงการตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ามายครบทุกองค์ประกอบ การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศประเภท การ ออกแบบตกแต่งภายในคอนโดทีด่ ีทีส่ ุด (Best Condo Interior Design) และ คอนโดลักซ์ชัวรี่ทีม่ ีการ ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุด (Best Luxury Condo Landscape Architectural Design) จาก PropertyGuru Thailand Property Awards 2022 พร้อมคิกออฟก่อสร้างตามแผน โดยมีธนาคารทีทีบีฯ ให้ การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อระยะยาว รวมกว่า 1,700 ล้านบาท

นางสาว อุษณา มหากิจศิริรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์จา กัด (มหาชน) (TTA) กล่าวว่า “เรามองเห็นถึงศักยภาพที่น่าทึ่งของกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ และเรามีความ ยินดีอย่างยิ่งกับการตอบรับที่ดีตั้งแต่ที่เราเปิดตัวตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และนับได้ว่าโครงการเรา เป็นโครงการแรกที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังสถานการณ์โควิด-19 ท าให้เราพอใจเป็นอย่างมากที่ ได้รับการตอบรับที่ดี” “ส าหรับด้านกลยุทธ์การตลาดนั้น นอกจากบริษัทฯจะมีฐานลูกค้าที่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของโซน สาทรที่เป็นท าเลทอง เหมาะกับทั้งการอยู่อาศัยและลงทุนที่ยั่งยืนในระยะยาวแล้ว ยังต้องขอบคุณความ ร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯหลายราย ท าให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าตลาดบนที่เป็นกลุ่ม HNWI (High-Net-Worth Individual) ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความส าคัญกับลูกค้า ชาวต่างชาติ โดยจะมีการจัดแผนโรดโชว์ไปยังประเทศต่างๆ ที่ตั้งใจไว้ในปีหน้าเริ่มจากประเทศในเอเชีย ก่อนซึ่งต้องขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ที่ยอดเยี่ยมของเราทั้ง คันเดน เรียลตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ฯ (KRD) และ โทเร คอนสตรัคชั่น (TCC) ที่ได้น าทั้งประสบการณ์ วิสัยทัศน์ เพื่อท างานร่วมกันในครั้งนี้” “ในด้านของความคืบหน้าการก่อสร้าง เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ทาง ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ได้เล็งเห็น ศักยภาพของโครงการ “125 สาทร” (125 Sathorn) จึงสนับสนุนวงเงินสินเชื่อระยะยาว รวม 1,700 ล้านบาท ซึ่งเราจะเริ่มก่อสร้างปี2565 นี้ และโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2569 ตามแผน” คุณอุษณา กล่าวเสริม ซึ่งในระหว่างการก่อสร้างนี้เตรียมพร้อมย้ายสา นกังานขายไปที่อาคาร KRONOS (ถ.สาทร เหนอื) ชนั้ G ซ่ึงพรอ้มจะเปิดใหลู้กคา้เขา้เยยี่ มชมไดใ้นเดอืนมกราคม 2566 อกีครงั้ นายเคนอิจิฟูจิโนะ ประธานกรรมการ บริษัท คันเดน เรียลตี้แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด (KRD) กล่าวว่า “ทิศทางเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น สะท้อนได้จาก ตัวเลขต่างๆ ที่มีการฟื้นตัวทั้งยอดขาย ยอดโอน และยอดเปิดตัวโครงการใหม่ ซึ่งรวมไปถึงโครงการ “125 สาทร” ที่มียอดขายเป็นที่น่าพอใจตามเป้า ในเวลาเพียงไม่กี่เดือน บริษัทฯ รู้สึกภูมิใจมากที่ได้ร่วมท างาน กับ TTA ในการพัฒนาแบรนด์ 125 สาทร ให้เป็ นแบรนด์ใหม่ของที่อยู่อาศัยบนแนวคิดใหม่ ที่ให้ ความส าคัญในเรื่องการอยู่อาศัยของคนเมืองร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น”

นายมาซาโนบุ คาโดกาวะ ประธานกรรมการ บริษัท โทเร คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (TCC) กล่าวว่า “เรามีความภาคภูมิใจที่โครงการ “125 สาทร” ได้มอบประสบการณ์การใช้ชีวิตเมืองยุคใหม่ ด้วยคุณภาพ ระดับมาตรฐาน world class ให้ลูกค้ายกระดับการใช้ชีวิตได้สัมผัสความสุขในทุกช่วงเวลาส าคัญของชีวิต ด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครัน และได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าของเรา” โครงการ ‘125 SATHORN’ คอนโดมิเนียมระดับลักซ์ชัวรี่ เป็นอาคารแฝด 36 ชัน้ มีทัง้หมด 755 ยูนิต แบ่งเป็นหอ้งชดุ พนื้ ทตี่ งั้แต่28-330 ตร.ม. ราคาเร่ิมตน้ 6.9 ล้านบาท* ภายใต้การบริหารของบริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้จา กดั (PMT) จบั กลุ่มลูกคา้ ‘ไฮเอนด์’ กา ลงักลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่บนถนนสาทร ทีม่ อบ สทุ รียภาพแห่งการอยู่อาศยัที่ดีที่สุดแห่งหน่ึง และเป็นโครงการทีร่ วมสุดยอดบริษัทผูพ้ ฒั นาและออกแบบ สถาปนิกชนั้ นา ระดบัโลกไวด้ว้ยกนั น่นั คือ Palmer & Turner Group (P&T) บริษัทสถาปนิกทีปรึกษา ่ งาน ออกแบบ, Design Worldwide Partnership (DWP) บริษัทออกแบบตกแต่งภายใน และ TROP บริษัท ออกแบบภูมิทศัน์ทรี่ ่วมกนัเนรมิตให้125 สาทร ภายใต้คอนเซปต์ ‘The Exceptional Home on Sathorn’ ดว้ยรูปแบบงานสถาปัตยกรรมสไตล์Luxury Modern Contemporary กลายเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอก ระดับ Flagship และดทีสี่ ดุ อกีหน่งึแห่งบนทา เลย่านสาทร ส่ิงอา นวยความสะดวกระดบั พรีเมียมทงั้ในร่มและกลางแจง้ บนพนื้ ทีประมาณ ่ 4,500 ตร.ม. เช่น สระว่าย น้ า Pool Cabana & Pavilion ขนาด 50 เมตร ทั้งในร่มและกลางแจ้ง, Kids Water Zone สระว่ายน้ า สา หรบัเด็ก, Sanctuary Spa & Salon ห้องซาวน่า ห้องฟิตเนสขนาดใหญ่กว่า 275 ตร.ม., ห้องเล่นดนตรี Writers’ Music Room, Co-Working & Library, ห้องโยคะ, Tea Garden Lounge, สนามเด็กเล่น Adventure Playground, สนามบาสเกตบอล , Twilight Sky Deck ฯลฯ


นอ ก จา กนั้นบนชั้น 36 ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ของ 125 Clubhouse ที่มาพร้อม Habita Dining House & Private Pool, ห้องคาราโอเกะและห้องชมภาพยนตร์ส่วนตัว, กรีนพัตต์กอล์ฟ, ลานบาร์บีคิว, สวนกลางแจ้ง และจุดชมวิว เมือง ก่อนที่จะทา การย้าย Sales Gallery ในช่วงสิ้นปี2565 นี้โครงการ “125 สาทร” (125 Sathorn) ได้ มอบสิทธิพิเศษส าหรับลูกค้าที่สนใจ มอบ gadget voucher มูลค่าสูงสุด 200,000 บาท* จาก dotLife อาทิ iPhone, B&O เป็ นต้น ### เกี่ยวกับ บริษัท พีเอ็มทีพร็อพเพอรต์ ี้จา กัด (PMT) บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด หรือ PMT เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) (TTA) บริษัทเพื่อการ ลงทุนในเชิงกลยุทธ์ในไทย ร่วมกับสองบริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่น ได้แก่ บริษัท คันเดน เรียลตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ (KRD)และ บริษัท โทเร คอนสตรัคชั่น จ ากัด (TCC) ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ ก่อตั้ง ขึ้นเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมหรูมูลค่าสูงระดับเวิลด์คลาสในกรุงเทพฯ โดยโครงการแห่งแรกที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาคือโครงการ 125 สาทร เกี่ยวกับ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ ีส์จา กัด (มหาชน) (TTA) บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ คือการสร้างความเติบโตอย่างสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุน จึงมีการกระจายการลงทุนอย่าง เหมาะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศ พอร์ตการลงทุนในปัจจุบันประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ กลุ่มธุรกิจให้บริการนอก ชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น เกี่ยวกับ บริษัท คันเดน เรียลตี้แอนด์ดีเวลลอปเมนท์จา กัด (KRD) บริษัท คันเดน เรียลตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด หรือ KRD เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือบริษัท คันไซ อิเลคทริค เพาเวอร์ จ ากัด (KEP) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โดย KRD มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ในแถบ คันไซ โตเกียว เซนได และตลาดต่างประเทศ เกี่ยวกับ บริษัท โทเรคอนสตรัคช่ัน จา กัด (TCC) บริษัท โทเร คอนสตรัคชั่น จ ากัด หรือ TCC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท โทเร อินดัสตรีส์ อิงค์ ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่ นเมื่อปี ค.ศ. 1982 ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุม และงานวิศวกรรมโยธา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ คอนโดมิเนียม โครงการบ้าน รวมถึงมีบริหารให้ค าปรึกษาด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และด้านการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages