BEDO ชวนร่วมงานครบรอบ 15 ปี ชม ชิม ช้อป สินค้า “15 ปี BEDO ตำรับเศรษฐกิจชีวภาพชุมชน” - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, July 19, 2022

BEDO ชวนร่วมงานครบรอบ 15 ปี ชม ชิม ช้อป สินค้า “15 ปี BEDO ตำรับเศรษฐกิจชีวภาพชุมชน”

BEDO ชวนร่วมงานครบรอบ 15 ปี

ชม ชิม ช้อป สินค้า “15 ปี BEDO ตำรับเศรษฐกิจชีวภาพชุมชน”
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ เบโด้ (BEDO) กำหนดจัดงาน“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว 2565 ภายใต้แนวคิด “15 ปี BEDO ตำรับเศรษฐกิจชีวภาพชุมชน” นำขบวนสินค้าจากป่าครอบครัวมาจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อขยายผลการดำเนินงานตามหลักการ BEDO-BCG โดยมีกลุ่มเครือข่าย “ชุมชน BEDO กว่า 100 ชุมชน” จากทั่วประเทศ เข้าร่วมแสดงผลงาน ณ ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2565นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีฯ กล่าวว่า ด้วยความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดค่าเป้าหมายพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศไทย โดยแบ่งเป็นพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ 35 พื้นที่สีเขียวเพื่อการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 15 พื้นที่สีเขียวป่าในเมืองเพื่อการเรียนรู้และพักผ่อน ร้อยละ 5 โดยจะเห็นได้ว่าภาครัฐมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิฐานรากที่สำคัญ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลัก แม้ว่าค่าเป้าหมายดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่มั่นใจว่าด้วยพลังของพี่น้องประชาชนจะช่วยให้การดำเนินงานสามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้


นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นองค์กรรองรับการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดการบริหารจัดการการนำทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนโดยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน จากความหลากหลายทางชีวภาพอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยให้เกิดรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการปันรายได้สู่การอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน ตามหลักการ BEDO ซึ่งสอดคล้องกับ BCG Model อันเป็นวาระแห่งชาติ ที่มุ่งเน้น 3 เศรษฐกิจหลัก โดยเรียกรวมว่าหลักการ “BEDO - BCG” โดยตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา BEDO ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพระดับชุมชน ด้วย 3 แผนงานหลัก ได้แก่ แผนงานที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม แผนงานที่ 2 การจัดทำระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ การแบ่งปันในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนงานที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในและต่างประเทศ ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

นางสุวรรณา กล่าวว่า สำหรับปี 2565 นี้ เป็นวาระครบรอบ 15 ปี สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จึงจัดงาน “15 ปี BEDO ตำรับเศรษฐกิจชีวภาพชุมชน” ขึ้น ซึ่งภายในงานประกอบด้วย ภายในงานในครั้งนี้จะประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผลงาน 15 ปี การจำหน่ายสินค้าชุมชน BEDO กว่า 100 ชุมชน จาก 40 จังหวัด ทั่วประเทศ ทั้งจาน–ชามใบไม้ กาแฟจากป่าต้นน้ำ กล้าไม้พื้นถิ่น 4 ภาค พืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน คราม-ห้อม-สีจากป่า นวดล้านนาปะทะนวดอันดามัน การสาธิตทำกีตาร์และลำโพงจากไม้ รวมทั้งการเสวนาหัวข้อ “โอกาส ทางเลือก ทางรุ่ง เศรษฐกิจชุมชนกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ” จากแขกรับพิเศษ คุณกฤตฤทธิ์ บุตรพรม หรือบิ๊กเอ็ม ดารานักแสดงจากช่อง 7 เอชดี โดยภายในงานจะมีการจัดโปรโมชั่นหลากหลายให้ผู้เข้างานร่วมสนุก เช่น กล่องสุ่มสุดคุ้ม โพสต์ปั๊บ ลดปุ๊บ โปรโมชั่น 15:15 BEDO-BCG แรลลี่สะสมแต้มแลกรางวัล ให้ผู้เข้าร่วมงานได้อุดหนุนสินค้าของชุมชนในราคาพิเศษ และได้สนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอีกทางด้วยนางสุวรรณา กล่าวทิ้งท้ายว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนตามหลักการ BEDO-BCG เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่กับการอนุรักษ์ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดการนำเสนอ และ จำหน่ายสินค้าและบริการจาก “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” และยกระดับสินค้าทางการเกษตร พัฒนาสินค้าต่างๆ ในท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนและเป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ BEDO จึงเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจ ร่วมงาน “15 ปี BEDO ตำรับเศรษฐกิจชีวภาพชุมชน” ระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. มาช่วยกันสร้างรายได้เป็นเครื่องมือการอนุรักษ์ เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages