กรมทรัพย์สินทางปัญญา บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีปฏิบัติงานด้านการป้องปรามการละเมิดฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, April 25, 2023

กรมทรัพย์สินทางปัญญา บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีปฏิบัติงานด้านการป้องปรามการละเมิดฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีปฏิบัติงานด้านการป้องปรามการละเมิดฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กรมศุลกากร และกรมสอบสวนคดีพิเศษ กว่า 200 คนเข้าร่วม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ผ่านระบบ Zoom
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประธานในการเปิดงานสัมมนาฯ กล่าวว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงพัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศให้ทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การบังคับใช้กฎหมาย วิธีปฏิบัติในการสืบสวน จับกุม และสอบสวนดำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนวิธีการตรวจสอบสินค้าจริงและสินค้าปลอมซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน”
“ในโอกาสนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์
เรื่อง การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจตรี พุฒิเดช บุญกระพือ
ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ
และมอบนโยบายการบูรณาการด้านการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานอัยการสูงสุด กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมบรรยายความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ แนวคิดทฤษฎีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กลยุทธ์การสอบสวนคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระบวนการพิจารณาคดีของพนักงานอัยการ และแนวทางในการตรวจสอบสินค้าของจริงของปลอม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรมทั้งต่อเจ้าของสิทธิ ผู้ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญา และประชาชนทั่วไป” นายวุฒิไกร กล่าว
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นประจำต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐจากหลากหลายหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั่วถึง ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน องค์ความรู้และกระบวนการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และเที่ยงธรรม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages