วีรศักดิ์ ดึง 5 หน่วยงานพันธมิตร ร่วมผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขยายตลาดสู่ต่างประเทศ - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, March 13, 2020

วีรศักดิ์ ดึง 5 หน่วยงานพันธมิตร ร่วมผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขยายตลาดสู่ต่างประเทศวีรศักดิ์ ดึง 5 หน่วยงานพันธมิตรร่วมผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขยายตลาดสู่ต่างประเทศพาณิชย์ ดึง 5 หน่วยงานพันธมิตรร่วมผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสามารถขยายสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม หวังสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของประเทศจากความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนภายในสู่การขยายตัวสู่ภายนอกที่มั่นคง

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีความเข้มแข็ง และได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการนำธุรกิจ แฟรนไชส์ไทยไปขยายธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยมีอัตตลักษณ์โดดเด่น มีความเข้มแข็งของทุนทางวัฒนธรรม มีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ต้องการของตลาดนานาชาติ จึงมีโอกาสสูงในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ นับเป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง

การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ ต้องอาศัยองค์ความรู้และทรัพยากรที่หลากหลายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆให้เกิดการพัฒนาแบบครบวงจรทุกมิติ ครอบคลุมตั้งแต่การให้ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจในต่างประเทศ การสนับสนุนจัดหาช่องทางการตลาดต่างประเทศ การนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และงานจับคู่ธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนด้านการเงินสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและพัฒนาธุรกิจ SME ไทยให้เข้มแข็ง การสนับสนุน ส่งเสริม และขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ เพื่อให้แฟรนไชส์ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์เป็นกลุ่มธุรกิจสำคัญที่สร้างสภาพแวดล้อม (Franchise Ecosystem) ที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งธุรกิจจนถึงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจขยายตลาดจากท้องถิ่น (Local) ไปสู่ภูมิภาค (Regional) และเข้าสู่ตลาดสากล (Global)โดยในวันนี้ (13 มีนาคม 2563) กรมฯ พร้อม 5 หน่วยงานพันธมิตร (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์) ได้ร่วมกันบูรณาการการทำงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจภายในประเทศ ผ่านการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้ธุรกิจขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อต่อยอดการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้ครบวงจร ตั้งแต่การสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ การยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสากล จนถึงการผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตลาดต่างประเทศ และเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังจัดเวทีเสวนา “เปิดประตูสู่ตลาดโลกด้วยแฟรนไชส์” ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญธุรกิจแฟรนไชส์และการขยายสาขาสู่ต่างประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าของแฟรนไชส์ชื่อดังที่ประสบความสำเร็จในการขยายสาขาสู่ต่างประเทศปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์กว่า 334 กิจการ ซึ่งได้ขยายไปต่างประเทศแล้ว 32 ธุรกิจ ใน 32 ประเทศ เช่น Greyhound, Black Canyon, Mango Tree, กาแฟดอยช้าง, Clay Work, Smart Brain เป็นต้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 e-Mail : franchisedbd@gmail.com

และ www.dbd.go.th

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages