คปภ. - ภาคธุรกิจ ร่วมใจส่งมอบ “ประกันภัย 10 บาท” เป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้คนไทยทั้งประเทศ - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, April 12, 2022

คปภ. - ภาคธุรกิจ ร่วมใจส่งมอบ “ประกันภัย 10 บาท” เป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้คนไทยทั้งประเทศคปภ. - ภาคธุรกิจ ร่วมใจส่งมอบ “ประกันภัย 10 บาท” เป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้คนไทยทั้งประเทศ • เปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจําปี 2565 ในรูปแบบ Online ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ Drive & Ride Safely #ไม่สูญเสีย #ไม่เสียศูนย์

พร้อมใหบ้ริการสายด่วนคปภ.1186ตลอด24ชั่วโมงช่วง7วันอันตราย

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานพิธีเปิดตัวโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2565 ในรูปแบบ Online ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ Drive & Ride Safely #ไม่สูญเสีย #ไม่เสียศูนย์” โดยสํานักงาน คปภ. ได้เน้นย้ําการรณรงค์เทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ 2 ประการหลักคือ ประการแรก“ไม่สูญเสีย”คือการสร้างความตระหนักให้ผขู้ับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ประมาทคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดนิ ทาง ป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งจะทําให้ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ประการที่สอง “ไม่เสียศูนย์” คือ กรณีที่ผู้ขับขี่ ผู้ใช้รถ ใช้ถนน รวมถึงผู้โดยสารเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิด ก็จะสร้างความมั่นใจและอุ่นใจได้ว่าไม่เกิด การเสียศูนย์ เพราะได้รับการเยียวยาจากการทําประกันภัย โดยมคี ณะผู้บริหารสํานักงาน คปภ. ร่วมกิจกรรมกับ ประธานสภา ธุรกิจประกันภัยไทย นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ผู้อํานวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย นายกสมาคม ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย นายกสมาคมการค้าผู้สํารวจภัยไทย บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ และกระตุ้นจิตสํานึกในการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว รวมถึงรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบ ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตและทรัพย์สินภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตในวิถีใหม่ (New Normal) สํานักงาน คปภ. จึงได้พัฒนารูปแบบโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ในรูปแบบ
Online เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถเข้าถึงประชาชน ทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในวงกว้าง


เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในปีนี้มกี ิจกรรมสําคัญ ๆ ดังนี้ กิจกรรม แถลงข่าวความร่วมมือระหว่างสํานักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย ในการขับเคลื่อนการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ตามนโยบายรัฐบาล ในรูปแบบ Online กิจกรรมมอบของสนับสนุนโครงการความปลอดภัยทางถนนของ ภาคอุตสาหกรรรมประกันภัยเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งสํานักงาน คปภ. ได้รับความร่วมมือจากบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมทํากิจกรรมมอบของสนับสนุนเพื่อให้องค์กรเครือข่าย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นําไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วประเทศ อาทิ หมวกกันน็อค ผู้ใหญ่และเด็ก น้ําดื่ม เสื้อสะท้อนแสง อุปกรณ์ไฟส่องสว่าง และม่านบังแดด เป็นต้น กิจกรรมการให้บริการประชาชน ด้านการประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วง 7 วัน อันตราย ของเทศกาลสงกรานต์ (ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2565)
นําเสนอข่าวโดย:กลมุ่งานสื่อสารองค์กร
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2515-3999 22/79Ratchadapisek.., Rd., Chankasem, chatujak, Bangkok 10900 Thailand Tel; +66-2515-3999
: http://www.facebook.com/PROIC2012 E-mail : info@oic.or.th
ผ่านช่องทางสายด่วน คปภ. 1186 โดยปีนี้สํานักงาน คปภ. ได้พัฒนาเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ www.oic-campaign.com เพื่อเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักงาน คปภ. และเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ในการสื่อสารกับประชาชนให้สามารถ เข้าถึงประกันภัยได้มากยิ่งขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์นี้ ด้วยการเล่นเกมส์ตอบคําถามที่น่าสนใจ เช่น “ขับรถสไตล์ไหน กับประกันภัยที่เหมาะกับคุณ” พร้อมกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และในอนาคตเว็บไซต์ดังกล่าวสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์รวม
Partners ที่จะช่วยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ รวมถึงอัพเดทกิจกรรมประกันภัยของสํานักงาน คปภ. และข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป โดยกิจกรรมที่เป็นมิติใหม่ของงานในปีนี้ คือ “กิจกรรมต้นแบบนําร่องการส่งเสริมให้เกิดการทําประกันภัยสําหรับรายย่อย” อย่างทั่วถึงและขยายตัวในวงกว้าง โดยสํานักงาน คปภ. ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยการริเริ่ม กิจกรรมนําร่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแรก จังหวัดต้นแบบ โดยสํานักงาน คปภ. ร่วมกับ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี หน่วยงานภาคี ในจังหวัดชลบุรี และบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จํากัด เลือกจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบเพื่อนําร่อง ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไมโครอินชัวรันส์โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพักโรงแรมในจังหวัดชลบุรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนรับกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ได้ฟรี กิจกรรมที่ 2 เกาะต้นแบบ โดยสํานักงาน คปภ. ร่วมกับ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด หน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดตราด และบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด เลือกเกาะช้างเป็นเกาะต้นแบบ โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพัก โรงแรมในเกาะช้าง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนรับกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ได้ฟรี และกิจกรรมที่ 3 เกษตรกรรุ่นใหม่ต้นแบบ โดยสํานักงาน คปภ. ร่วมกับสํานักงานเศรษฐกิจ การเกษตรมอบกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ฟรี ให้แก่ Young Smart Farmer เพื่อเป็นต้นแบบ
ของ Young Smart Farmer ที่ใช้ระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยงให้กับตนเอง ครอบครัว และเกษตรกรรมอีกด้วย


เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ สํานักงาน คปภ. ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ประกันภัย “กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) สําหรับเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2565” เพื่อมอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ไทยให้กับคนไทยทั่วประเทศ โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 10 บาท ให้ความคุ้มครองหลัก ๆ คือ ความคุ้มครองที่ 1 กรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่างกายและ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับ ความคุ้มครอง 100,000 บาท ความคุ้มครองที่ 2 กรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่างกายและ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท ความคุ้มครองที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิต จากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จะได้รับความคุ้มครอง 5,000 บาทNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages