กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 98 ปี - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, January 15, 2021

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 98 ปี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 98 ปี ...16 มกราคม 2564…

ก้าวสู่ปีที่ 99 ด้วยพลังและความหวัง วางคอนเซปการดำเนินงาน ‘Powered by DBD’

พร้อมเดินหน้า..เสริมพลังให้ผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้มั่นคง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉลองครบรอบ 98 ปี วันที่ 16 มกราคม 2564 ก้าวสู่ปีที่ 99 ด้วยพลังและความหวัง ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทุกภาคส่วนต้องการกำลังใจและพลังแรงบวกส่งถึงกันและกัน วางคอนเซปการดำเนินงาน ‘Powered by DBD’ ที่พร้อมเสริมพลังให้ผู้ประกอบการไทยดำเนินธุรกิจด้วยความแข็งแกร่ง และขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้มีความมั่นคง

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “วันที่ 16 มกราคม 2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอายุครบ 98 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมฯ ได้ดำเนินการพัฒนาการให้บริการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา/ค่าใช้จ่าย และได้รับความพึงพอใจสูงสุด ขณะเดียวกัน ก็ต้องเผชิญกับความท้าทาย การเปลี่ยนแปลง และการบริหารความเสี่ยงบนบริบทการเปลี่ยนผ่านทั้งของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศไทยที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นที่พึ่งแก่ภาคธุรกิจและประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม โดยต้องมีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ควบคู่ความพอเหมาะกับงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งตลอดระยะเวลา 98 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กรมฯ ทุกคนได้ปฏิบัติราชการอย่างเต็มความรู้ความสามารถ บริหารราชการอย่างมีธรรมาภิบาล ทำให้จนถึงปัจจุบัน กรมฯ ได้รับการขนานนามว่า‘เป็นหน่วยงานภาครัฐชั้นนำด้านบริการหน่วยงานหนึ่งของประเทศ’ และพร้อมเป็นภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเติบโตและความมั่นคงแก่ระบบเศรษฐกิจ”

“ในโอกาสที่กรมฯ กำลังก้าวสู่ปีที่ 99 ซึ่งเป็นปีที่ทุกคนต้องการกำลังใจและพลังแรงบวกในการผลักดันให้สามารถเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกล้วนแต่ได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้น รวมทั้ง เป็นปีที่สุดแสนท้าทายสำหรับทุกภาคส่วนในการบริหารกิจการและกำหนดทิศทางการดำเนินชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างบอบช้ำน้อยที่สุด””


อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า “กรมฯ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในทุกเวทีการค้า ได้กำหนดแคมเปญพิเศษ ‘Powered by DBD’ ขึ้นในโอกาสการก้าวเข้าสู่ปีที่ 99 รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานตลอดปี มีเป้าหมายสำคัญ คือ ‘การเสริมพลังสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการและเอสเอ็มอีไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคง’ โดยผลักดันให้ธุรกิจไทยมีศักยภาพด้านการผลิตและการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ได้แก่ 1) ธุรกิจไทยมีผลิตภาพที่สูงขึ้น มีความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2) ธุรกิจไทยมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน และซับซ้อน และ 3) การกระจายผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง มีความเท่าเทียมกัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

“สำหรับรูปแบบการเสริมพลังให้ผู้ประกอบการไทย คือ การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้ มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และ AI มาช่วยในการแก้ปัญหา ‘ปิดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง’ เพื่อลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ รวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดโดยขยายช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลายครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ปรับเปลี่ยนแนวคิดโดยใช้ความต้องการของตลาดเป็นตัวกำหนดการผลิตสินค้าและบริการ ภายใต้นโยบาย ‘ตลาดนำการผลิต’ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจ พัฒนาเทคโนโลยีให้สอดรับกับ ‘วิถีปกติใหม่’ (New Normal) เพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวสู่วิถีธุรกิจในยุคถัดไป (Next Normal) ด้วยความมั่นคง”


“นอกจากนี้ ยังส่งเสริมธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการค้าของประเทศ เช่น ธุรกิจบริการ ธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้ประกอบการโอทอป เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club สินค้าชุมชน ตลอดจน การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ด้วยการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกตามเกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนาสู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย ให้ร้านโชวห่วยในพื้นที่เป็นกลไกกระจายรายได้และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น เนื่องจากเป็นแหล่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคของชุมชน เป็นช่องทางการกระจายสินค้าโอทอป และสินค้าชุมชนต่างๆ เป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนด้วยหลักประกันทางธุรกิจ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ร่วมลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน”

“กรมฯ พร้อมให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทุกระดับอย่างเต็มที่ สนับสนุนกลไกตลาดและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวให้อยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของโลก เป็นการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กรมฯ ได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยอีกทางหนึ่ง” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages