ผลงานเด่น...พร้อมรางวัลการันตีผลงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, September 23, 2020

ผลงานเด่น...พร้อมรางวัลการันตีผลงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มัดรวมผลงานเด่น...พร้อมรางวัลการันตีผลงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ภายใต้การบริหารของ “วุฒิไกร”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โชว์ผลงานเด่น 2 ปี พร้อมรางวัลการันตีผลงานเพียบ ภายใต้การบริหารงานของอธิบดีวุฒิไกร มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จให้องค์กรเป็นหลัก เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ พร้อมพัฒนาการให้บริการ ภาคธุรกิจ และประชาชน

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การบริหารงานในทุกๆ ภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการทำงานที่อยู่บนพื้นฐานแนวคิดตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ โดยมีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน


ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ได้เข้ามาบริหารงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยมุ่งหวังให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีความก้าวหน้า และมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ โดยผลงานเด่นประกอบด้วย การรวมขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ ตามรายงาน Doing Business ของธนาคารโลก 2020 ประเทศไทยอยู่ในอันดับรวมที่ 21 และอยู่ในอันดับที่ 47 ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ การพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคล (e-Registration) ให้มีประสิทธิภาพและความสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น บริการข้อมูลนิติบุคคลและงบการเงินออนไลน์ (DBD Business Data Warehouse+) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ 10,013,274 ครั้ง การออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) บริการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล/งบการเงิน และบริการออนไลน์ต่างๆ ผ่านทาง DBD e-Service Application ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้บริการกว่า 28,591,940 ครั้ง บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (e-Foreign Certificate) ที่ใช้เวลาเพียง 3 วัน


การเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้ SME และผู้ประกอบการ (โดยพัฒนาผู้ประกอบการไปแล้ว 153,884 ราย ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 6,615 ล้านบาท) ขับเคลื่อน SME ไทย ด้วยนวัตกรรมออนไลน์ Total Solutions for SMEs สร้างนักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่ “Young Digital Warrior”พัฒนาศักยภาพในการใช้ e-Commerce เป็นช่องทาง ในการขยายตลาด 8,949 ราย ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP Select ขยายช่องทางการตลาดจำหน่ายบนท่าอากาศยาน 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานดอนเมือง มีมูลค่าการขายกว่า 581 ล้านบาท

สร้าง “Smart โชวห่วย โดยร่วมมือกับพันธมิตรและสถาบันการศึกษา สร้างทีมพี่เลี้ยงจัดร้านค้าและวางระบบการบริหารจัดการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า โดยมีร้านค้าปลีกทั่วประเทศเข้าร่วมแล้ว 28,682 ร้านค้า พร้อมทั้ง ดำเนินการ ติดปีกโชวห่วยไทย (Total Solutions : โชวห่วย) ร่วมกับ 6 หน่วยงาน ได้แก่ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่โชวห่วยไทยทั้งระบบ ขณะเดียวกันได้ผนึกกำลังกับแพลตฟอร์มเอกชนชื่อดังที่มีศักยภาพสูง เช่น Shopee, Lazada, JD Central, The Hub Thailand นำสินค้าชุมชน สินค้าของดีทั่วไทย สินค้าเกษตร เข้าจำหน่าย สร้างรายได้กว่า 17.507 ล้านบาท และสร้างชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ “Digital Village Online” โดยดำเนินการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ จากความทุ่มเททำงานของบุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทำให้ผลงานของกรมเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัล WSIS Project Prizes จาก สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (International Telecommunication Union : ITU) รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ผลงานด้านหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File)

รางวัลชนะเลิศ Digital Government Award 2019 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลชนะเลิศ Digital Government Award 2019 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัล) และรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ รางวัล "เลิศรัฐ ประจำปี 2562" ด้านระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิส์ (e-Registration) ของกรม รางวัลชนะเลิศ Digital Transformation Award 2019 สาขา Government Intelligence และรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) เป็นต้น

สุดท้ายนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ร่วมใจกันทำงานและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป อธิบดีกล่าวปิดท้าย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages