ธนาคารออมสิน จับมือ NT ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน ผ่านโครงการ CSR พร้อมนำชุมชน เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้กับชุมชน - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, September 17, 2021

ธนาคารออมสิน จับมือ NT ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน ผ่านโครงการ CSR พร้อมนำชุมชน เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้กับชุมชน


ธนาคารออมสิน จับมือ NT ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน ผ่านโครงการ CSR พร้อมนำชุมชน

เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้กับชุมชน(17 กันยายน 2564) ณ สำนักงานแจ้งวัฒนะ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) หรือ NT จับมือ ธนาคารออมสิน ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมี นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นางปรางมาศ เธียรธนู ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมลงนาม พร้อมด้วย นายประจักษ์
มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้านครหลวง 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นายสุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในการสนับสนุนภารกิจของทั้ง 2 องค์กร ในฐานะหน่วยงานด้านโทรคมนาคม และด้านการเงิน เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน และ CSR พร้อมวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้กับชุมชน

นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัท
โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “NT เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันนโยบาย Digital 4.0 ผ่านการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลแก่ภาครัฐ และการบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibilities : CSR ) ผ่านนโยบายด้าน CSR ของ NT เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้เห็นชอบแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564-2568 โดยมีแผนงานหลักในการดำเนินงาน 2 แผนหลัก ดังนี้ แผนงานหลักที่ 1 การดำเนินงานเพื่อสังคมในกระบวนการทำงานขององค์กร (CSR in process) แผนงานหลักที่ 2 การนำศักยภาพองค์กรไปพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน (CSR after process) โดย NT มีโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club นับเป็น CSR after process ที่เป็นโครงการสนับสนุนและสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีตั้งแต่ระดับเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดให้กับตน ครอบครัว ชุมชน สามารถปรับตัวให้ชุมชนได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเข้มแข็งต่อไป”


นางปรางมาศ เธียรธนู ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า “ปัจจุบันบทบาทภารกิจสำคัญของธนาคารออมสิน คือการเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม” ที่ส่งเสริมดูแลลูกค้าประชาชนกลุ่มฐานราก รวมถึงกลุ่มองค์กรชุมชน เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ช่วยให้หลุดพ้นจากความยากจน ยกระดับรายได้ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ให้มีศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการและการแข่งขันของตลาด อันจะนำไปสู่ความมั่นคงในอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับชุมชน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าทั้งสองหน่วยงานมีเป้าหมายที่เหมือนกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยนำความสามารถหลักของแต่ละองค์กรมาพัฒนาสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กรทั้งสองฝ่าย จึงเกิดความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความแข็งแกร่งและมั่นคงอย่างยั่งยืน”

นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความร่วมมือของธนาคารออมสินและ NT ในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมใช้เป็นความร่วมมือระหว่างกันในการสนับสนุนภารกิจของ
ทั้งสองฝ่าย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายในเขตพื้นที่บริหารงานที่ทั้งสองฝ่ายรับผิดชอบ โดย NT จะดำเนินการผ่านโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club โดยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้กับชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินงานเกี่ยวกับการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ (e-commerce) ให้กับชุมชนร่วมกันพัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อดิจิทัลให้แก่เยาวชน ผู้ประกอบการ และพนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่นของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย พร้อมร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เข้าสู่ยุค Digital Thailand 4.0 สนองนโยบายภาครัฐด้าน Smart City Thailand”No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages