กรมการพัฒนาชุมชนเฟ้นหา Best of the best ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเลิศ มุ่งขยายผลทุกตำบลทั่วไทย - Thailand Smart Content

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, June 24, 2021

กรมการพัฒนาชุมชนเฟ้นหา Best of the best ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเลิศ มุ่งขยายผลทุกตำบลทั่วไทย

 


พช. เฟ้นหา Best of the best ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเลิศ ตั้งรางวัล 1 ล้านบาท มุ่งขยายผลทุกตำบลทั่วไทย พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนที่ผ่านมา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ( พช.) เป็นประธานในการแถลงข่าวการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ โดยอธิบดี พช. กล่าวว่าพช.สนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ “การระเบิดจากข้างใน” เกิดการตื่นตัว ดวงตาเห็นธรรม ด้วยการสร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน และยังสนองต่อแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี น้อมนำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองมาขยายผลให้ชาวบ้านปลูกผักสร้างความมั่นคงด้านอาหารช่วงโควิด-19 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
นายสุทธิพงษ์บอกว่า กรมการพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชน เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนการประกวดในรอบแรก ได้คัดเลือกจากทั่วประเทศเหลือ 18 ตำบล ใน 18 เขตตรวจราชการ และได้มอบรางวัลรองชนะเลิศ ตำบลละ 100,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาตำบลหมู่บ้านของตัวเอง และจะค้นหา Best of the Best โดยมีเงินรางวัล 1 ล้านบาท เพื่อนำไปขยายผล พัฒนาหมู่บ้าน ให้เข้มแข็งต่อไปรูปแบบการประกวดในยุค new normal ทั้ง 18 ตำบล จะนำเสนอผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting มีการนำเสนอด้วยคลิปวิดีโอ สรุปผลงานและปักหมุดผลงานในพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งที่ตั้งของพื้นที่/กิจกรรมที่ดำเนินการ/ที่อยู่ของผู้นำการเปลี่ยนแปลง/ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ รวมถึงสรุปข้อมูลสารสนเทศ GIS ผ่านโปรแกรม Google Map โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถเข้าร่วมตัดสิน จำนวน 11 ท่าน ด้วยเกณฑ์ 4 ด้าน คือ 1) บทบาทแกนนำของ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2) การบริหารจัดการชุมชนของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) การขยายผลขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้ต่อเนื่องยั่งยืน และ4) คำถามพิเศษ (Extra Point ) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคุณแม่หนูจีน ศรีนัมมัง ผู้นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา แบบอย่างของการแบ่งปันอาหารในยามวิกฤตโควิด : ประตูปันสุข

ได้ร่วมงานแถลงข่าวและกล่าวว่าจากการที่ได้เข้าอบรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับกรมการพัฒนาชุมชน เกิดแรงจูงใจในการที่อยากจะทำ ในการอบรมครั้งนั้น ก็ได้นำความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวและนำรายได้มาสู่ชุมชน ลงพื้นที่แนะนำให้ชาวบ้านปลูกผักกินเอง ทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว เกิดการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็อยากจะแบ่งปันผู้ที่ได้รับผลกระทบ จึงได้คิดไอเดียทำ “ประตูปันสุข” โดยทุกวันจะนำสิ่งของไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวและข้าวสารอาหารแห้งมาใส่ถุงพลาสติกห้อยไว้ที่ประตูเป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มานำไปรับประทาน ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้แบ่งปันในช่วงภาวะวิกฤติแบบนี้ ทำให้เกิดความรู้สึกแสนสบายกายและสุขใจทุกครั้ง
แม่หนูจีน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่เห็นความสำคัญ ในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สามารถทำให้คนในชุมชนอยู่แบบพอเพียง กินแจก แลกใช้ รู้อยู่ รู้กิน รู้ใช้ สุดท้ายรู้เก็บอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนย้ำว่า เป้าหมายการประกวด เพื่อค้นหาผู้นำ และให้ผู้นำซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในตำบลนั้น ได้เป็นผู้ที่จะชักชวนทุกครัวเรือนที่ตระหนักรู้ ประพฤติปฏิบัติในการที่จะดูแลครอบครัวของตัวเองให้เป็นครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนไปทุกจังหวัดในประเทศไทยด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทั้งหมดจะเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน ศูนย์แบ่งปันที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages